ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door JIJ MAG, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’. JIJ MAG is een handelsnaam van Conceptinc B.V.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever, indien werkgever, zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.

1.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.

1.4 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

2.2 De aanbieding omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

2.3 De aanbieding vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in het tarief dat gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze en –voorwaarden.

Artikel 3: Tarieven
3.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief accommodatie- en cateringkosten voor lesdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief aanbevolen literatuur.

Artikel 4: De totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding kan onder meer blijken uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en/of de ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat opdrachtnemer een begin aan de uitvoering/de overeenkomst heeft gegeven.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht in overleg met de opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lange tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Reclames over de wijze van uitvoering van een opdracht dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde van ondeugdelijke uitvoering zal zijn vervallen.

5.4 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van het overeengekomen tarief maar zal opdrachtnemer of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten voor zijn rekening nemen.

5.5 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door opdrachtnemer of door een partner in business en/of leverancier, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld.

Artikel 6: Annulering door opdrachtgever
6.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en afloop van de eventuele bedenktijd, gelden administratie- of annuleringskosten.

6.1 Opdrachtgever kan een opdracht ten alle tijde annuleren. Na afloop van de eventuele bedenktijd, geldt de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt:

Moment van annulering – Betaling

Annuleren tot 3 maanden voor aanvang een bedrag aan administratiekosten van € 50,- exclusief btw  

Annuleren tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs

Annuleren tussen 1 maand en de dag van aanvang 100% van de overeengekomen prijs

Tussentijdse beëindiging tijdens de trainingsdagen 100% van de overeengekomen prijs

6.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk, via email te geschieden.

6.3 Doorboeking minimaal 4 weken voor aanvang van de training/opleiding is eenmaal kosteloos, mits mogelijk in de groepsgrootte en beschikbare data. Bij doorboeking korter dan 2 weken voor aanvang van de training/opleiding, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.

6.4 Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgesteld programma is mogelijk mits een Me.-scan met persoonlijk terugkoppelingsgesprek (indien onderdeel van het programma) nog vóór aanvang van het eerste trainingsblok kan plaatsvinden.  

Artikel 7: Annulering door opdrachtnemer
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie binnen een maand van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.

7.2 Annulering van een opdracht dient, na eventuele telefonische/persoonlijke melding, schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8: Betaling
8.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer voor meerdaagse programma’s uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het programma te voldoen. Indien niet mogelijk, dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Voor programma’s van 1 dag of workshops geldt dat betaling voor aanvang dient te zijn voldaan.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als een gehele gerekend.

8.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten voor opdrachtgever uit te sluiten.

8.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

8.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.

8.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 Het aangeboden lesmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door opdrachtnemer verstrekte zaken, zoals boeken, presentaties, readers en software rusten auteursrechten van de opdrachtnemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

9.2 De copyright / eigendomsrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken, berusten bij opdrachtnemer.

9.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit de correcte uitvoering van de opdracht vereist.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van JIJ MAG.

11.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten